Химия Архивный вопрос

Варіант І
1. Установіть відповідність.
1. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 +Na2 SO4 А. Розклад
2. 2Ca + O 2 → 2CaO Б. Сполучення
3. 2KClO3 → 2KCl +3O2 В. Заміщення
4. CuSO4 + Fe → FeSO4 +Cu Г. Обмін
2. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:
а) CH4 + 2O2 → CO2 + H2O; ∆H = −891 кДж
б) CaCO3 → CaO + CO2; ∆H = +178 кДж
в) MnO2 + 2C → Mn + 2CO; ∆H = +293 кДж
г) S + Fe → FeS; ∆H = −95,3 кДж
3. Виберіть сполуку, в якій Нітроген проявляє лише окисні властивості:
а) NH3;
б) HNO3;
в) HNO2;
г) NO2.

4. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:
а) відновником; б) ізотопом; в) окисником; г) приймачем.

5. Теплота, що виділяється або поглинається в процесі хімічної реакції, називається…

6. Дано систему:
H2 + Cl2 ↔ 2HCl
Збільшення концентрації водню в системі: а) змістить рівновагу вліво; б) змістить рівновагу вправо; в) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:
Ca + HNO3 → Ca(NO3)2 + N2 + H2O

8. Обчисліть, у скільки разів збільшиться швидкість реакції внаслідок підвищення температури на 30°С, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Обчисліть середню швидкість реакції, якщо за 5 хвилин концентрація однієї з вихідних речовин змінилася з 0,068 до 0,064 моль/л.
Обчисліть об’єм вуглекислого газу, що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110 г з масовою часткою солі 25 %.

Варіант ІІ
1. Установіть відповідність.
1) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O А. Розклад
2) FeSO4 + 2KOH → K2SO4 +Fe(OH)2 Б. Сполучення
3) 2Fe(OH)3 → Fe2 O3 + 3H2O В. Заміщення
4) 2Mg + O 2 → 2MgO Г. Обмін


2. Укажіть рівняння ендотермічної реакції:
а) 2KNO3 → 2KNO2 + 3O2; ∆H = +255 кДж
б) 2Mg + CO2 → 2MgO +O2; ∆H = −829 кДж
в) 4Р +5O2 → 2P2O5; ∆H = −3010 кДж
г) СН4 + H2 → C2H6; ∆H = −137,8 кДж


3. Виберіть сполуку, в якій Сульфур проявляє тільки відновні властивості:
а) H2 SO4; б) SO3; в) SO2; г) H2S.

4. До факторів, що прискорюють хімічну реакцію, належать:
а) підвищення температури;
б) зміна забарвлення;
в) подрібнення;
г) поява запаху.

5. Реакція, у результаті якої тепло виділяється, називається…

6. Дано систему:
3H2 + N2 ↔ 2H3N
Зменшення тиску в системі:
а) змістить рівновагу вліво;
б) змістить рівновагу вправо;
в) не вплине на зсув рівноваги.

7. Розставте коефіцієнти в рівнянні реакції методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:
Mg + H2 SO4 → Mg2SO4 + S + H2O

8. Обчисліть, на скільки градусів потрібно підвищити температуру, щоб швидкість реакції зросла в чотири рази, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

9. Через 25 с після початку реакції концентрація однієї з вихідних речовин становила 0,5 моль/л, а через 50 с стала 0,1 моль/л. Обчисліть середню швидкість реакції.

10. Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості аргентум нітрату на 200 г розчину кальцій хлориду з масовою часткою 15 %.

Нет комментариев

Ответы

Похожие вопросы